Så gör vi skillnad

Gruppboende för ungdomar över 18 år

Gruppboendet Halvvägshuset i Vrapcici i närheten av staden Mostar, som för närvarande inhyser åtta ungdomar, är en av våra stora satsningar inom området Självständighet. Syftet är att hjälpa ungdomar att bli självständiga och självförsörjande. Gruppboendets kostnader, inklusive tre mentorer, finansieras av Våra Barn i Sverige och Our Kids i Storbritannien genom den lokala föreningen Nasa Djeca.

Enligt det bosniska rättsväsendet måste unga vuxna lämna barnhemmet när de blir myndiga. Det innebär att ingen myndighet längre ansvarar för ungdomarnas liv. Då det oftast handlar om föräldralösa ungdomar med funktionshinder som saknar socialt nätverk och ofta även utbildning, riskerar dessa ungdomar att hamna i hemlöshet.

Arbetsträning

Vårt primära fokus är att förbereda ungdomar inför vuxenlivet. Vi skapar förutsättningar för ett självständigt liv och möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Secondhand butik Friends i Mostar
Secondhandbutiken Friends ligger i centrala Mostar. Här har fem av ungdomar från Halvvägshuset Vrapcici fått en anställning eller möjlighet att arbetsträna. Våra Barn har startat butiken på grund av svårigheter för personer med funktionsvariation att få arbete eller någon form av sysselsättning i Bosnien och Hercegovina.
Här får våra ungdomar möjlighet att få arbetsvanor, lära sig samarbeta och kommunicera med andra, att delvis bli självförsörjande – men framförallt att bli delaktiga i samhället och att bygga upp självförtroende.

Caféverksamhet
I juni 2021 öppnades ett café i Halvvägshuset i Vrapcici, Mostar. Syftet med verksamheten är att ge möjlighet till två av våra ungdomar att arbetsträna samt få praktisk färdighet för att så småningom kunna jobba inom cafébranschen. Utrustning till caféverksamhet inklusive en avancerad kaffemaskin som donerades av Café Schweizer från Stockholm.

Vaktmästare
En av våra ungdomar från Halvvägshuset i Vrapcici har nyligen blivit anställd som fastighetsskötare. Tjänsten går ut på att ombesörja underhåll av boendet Halvvägshuset och i arbetsuppgifterna ingår allt från att måla, installera nya hushållaparater, göra diverse reparationer till att byta glödlampor.

Personlig assistans

Personlig assistans som Våra Barn Sverige tillhandahåller vid Institution för vård av psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar Pazaric bidrar till att barn och unga vuxna med funktionsnedsättning kan bli mer oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter.
Våra Barn Sverige finansierar för närvarande två personliga assistenter som tillhandahåller hjälp till Ca 40 barn, ungdomar och unga vuxna. Med sin insats och närvaro på plats ger våra personliga assistenter bland annat psykosocialt stöd, hjälp med matning och personlig hygien, möjlighet till utevistelse, samt annan praktisk hjälp enligt personligt behov.
Assistenterna handplockas utifrån rätt kompetens, förhållningssätt och pedagogik så att det enskilda barnet med funktionsnedsättning får möjlighet att genom praktisk hjälp, lek utomhus och social samvaro får stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt.

Utflykter i verksamhet Pazaric

Era bidrag ger oss möjlighet att erbjuda barnen och ungdomarna utflykter och friluftsaktiviteter av olika slag. Vistelse utanför barnhemmets väggar ger dem värdefull inblick i en värld som de annars saknar tillgång till och utrymme till gemenskap och nya erfarenheter. Barnen får träning i sociala koder genom enkla aktiviteter så som att beställa på caféer, handla i matbutiker eller genom att interagera med nya människor och finnas i nya sammanhang. Barnen uppskattar mest friluftsaktiviteter utanför staden, vistelse i naturen och kulturupplevelser av olika slag.